Aktualności

Więcej o: Międzynarodowa kampania „FAST Heroes”

Międzynarodowa kampania „FAST Heroes”

Przedszkolaki z najstarszych grup przedszkolnych dołączyły do realizacji założeń międzynarodowej kampanii FAST Heroes.

Projekt ten został opracowany w celu promowania ważnych interakcji pomiędzy dziećmi a ich bliskimi – Superbohaterami, a także przekazania całej rodzinie wiedzy, która pewnego dnia może uratować czyjejś życie. To międzynarodowa – wielokrotnie nagradzana – kampania, której celem jest podnoszenie świadomości w zakresie objawów udaru mózgu i potrzeby szybkiego działania. Wykorzystuje on entuzjazm dzieci do uczenia się i dzielenia się informacjami, zachęcając je jednocześnie do szerzenia wiedzy wśród pozostałych członków rodziny, a zwłaszcza dziadków.

Więcej o: Kontynuowanie edukacji przedszkolnej w roku 2021/2022

Kontynuowanie edukacji przedszkolnej w roku 2021/2022

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce (od września 2021 r.) zobowiązani są do złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracje będą wydawane przez wychowawców grup.

Przyjmowanie wypełnionych deklaracji od dnia 9 marca do 15 marca br. przez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do przedszkola.

Więcej o: Międzynarodowy Dzień Dinozaura

Międzynarodowy Dzień Dinozaura

26 lutego obchodzone jest niezwykłe święto – Dzień Dinozaura. Tego dnia również przedszkolaki z Wesołej Ludwiczki wzięły udział w niezwykłych obchodach święta prehistorycznych stworzeń.

Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach i grach przeprowadzonych w niezwykłej scenerii. Tańcom, śpiewom oraz łamigłówkom nie było końca! Cóż to był za dzień!

Więcej o: Walentynkowe gotowanie z Wesołą Ludwiczką

Walentynkowe gotowanie z Wesołą Ludwiczką

W ramach przedszkolnych inspiracji kulinarnych i cyklu zajęć dla dzieci „Gotowanie z Wesołą Ludwiczką” nasi wychowankowie upiekli w swoich domach ciasto Wesołej Ludwiczki.

„Walentynki” to idealna okazja do podzielenia się kawałkiem pysznego ciasta z bliskimi osobami.

Zobaczcie, jakie smakowitości udało się wyczarować w kuchni naszym przedszkolakom.

Więcej o: „Słoń – artysta” udział „Zajączków” w konkursie LEGO

„Słoń – artysta” udział „Zajączków” w konkursie LEGO

W zabawie Wyzwania Pani Kasi przedszkolaki z grupy „Zajączków” biorą udział od bardzo dawna. Również i tym razem postanowiono nie przegapić przedniej zabawy, jaka wyzwaniom LEGO towarzyszy. Dzieci wzięły udział w konkursie przygotowanym na miesiąc luty.

Zadanie polegało na skonstruowaniu artysty tworzącego obraz, a następnie sfilmowaniu i sfotografowaniu go przy pracy. Przedszkolaki z grupy „Zajączków” znane są z niebanalnych rozwiązań. Podczas grupowej burzy mózgów dotyczących malarzy – artystów pojawiły się nazwiska wielkich twórców (Leonardo da Vinci, Piet Mondrian, Jan Matejko) ostatecznie jednak postanowiono zbudować nieco innego artystę. Wiedzieliście, że niektóre zwierzaki też malują? Udało nam się odszukać informacje o malujących małpach (szympansach, gorylach) oraz słoniach.

Oto nasz słoń – artysta w akcji… i jego dzieło.

Jak Wam się podoba?

Więcej o: NABÓR 2021/2022

NABÓR 2021/2022

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkola rozpocznie się w dniu 16 marca 2021.

Szczegółowe informacje na temat terminów przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz kryteriów rekrutacyjnych znajdziecie Państwo na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Przedszkole nr 124 w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 30. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: przedszkole124@tlen.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole nr 124, w  Os. Bohaterów II Wojny Światowej 30, 61-386 Poznań.

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności  w:

 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

 co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych, gdy:

– dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te   sprzeciwiają się usunięciu danych,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji. 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Więcej o: „Nauczyciele – dzieciom” – przedstawienie pt. „Spotkał katar Katarzynę”

„Nauczyciele – dzieciom” – przedstawienie pt. „Spotkał katar Katarzynę”

W czwartkowy ranek nauczycielki z naszej placówki zaprosiły każdą z grup na inscenizację wiersza „Katar” J. Brzechwy. Panie wcieliły się w rolę Katarzyny, lekarza, rejenta oraz wirusa. Powstało w ten sposób wydarzenie zatytułowane „Spotkał katar Katarzynę”. Spotkanie zakończył quiz na temat zdrowia i higieny, z którym przedszkolaki poradziły sobie bezbłędnie!

Więcej o: Międzynarodowy Dzień LEGO w grupie „Zajączków” (Klubie Miłośników LEGO Education).

Międzynarodowy Dzień LEGO w grupie „Zajączków” (Klubie Miłośników LEGO Education).

28 stycznia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień LEGO. Jak na najprawdziwszych miłośników LEGO przystało (członków Klubu Miłośników LEGO Education) grupa „Zajączków” w dniu dzisiejszym wzięła udział w obchodach święta tych niezwykłych klocków.

Świętowanie rozpoczęło się od tajemniczej wiadomości odnalezionej w klocku LEGO właśnie, następnie odsłuchano piosenkę o klockach, by już po chwili spróbować swoich sił i jednocześnie rozgrzać się do dalszych wyzwań podczas pracy z wykorzystaniem metody „6 klocków”. W dalszej kolejności skupiliśmy się na zaprojektowaniu i zbudowaniu ciast oraz tortów, którymi moglibyśmy poczęstować innych świętujących. Na sam koniec oddaliśmy się aktywności twórczej. Z wykorzystaniem klocków malowaliśmy barwne LEGO obrazy – czasem był to tort, czasem prezent, czasem po prostu inwencja twórcza młodego artysty.

Czekamy teraz aż nasze prace wyschną, odpowiednio je oprawimy i już niebawem zostaną one wysłane razem z pozdrowieniami do LEGO House w Danii.

Więcej o: Międzynarodowy Dzień LEGO w grupie „Biedronek”

Międzynarodowy Dzień LEGO w grupie „Biedronek”

Grupa „Biedronek” także dołączyła do obchodów Międzynarodowego Dnia LEGO. Jak na najprawdziwszych młodych konstruktorów przystało przedszkolaki wzięły udział w nie lada wyzwaniu. Dzieci budowały z klocków prezenty oraz ciasta klockowo – urodzinowe. Na zakończenie wspólnych LEGO zabaw odśpiewano uroczyste „Sto lat!”

Więcej o: Międzynarodowy Dzień LEGO w grupie „Pszczół”

Międzynarodowy Dzień LEGO w grupie „Pszczół”

Nasi „zerówkowicze” uwielbiają zabawy z wykorzystaniem LEGO, dlatego też, gdy rozpoczęliśmy obchody Międzynarodowego Dnia LEGO „Pszczółki” bardzo chętnie do nich dołączyły.

Najwięcej uśmiechu na twarzach dzieci wywołała część artystyczna obchodów, malowanie dzieł z wykorzystaniem klocków.

Oto prace, jakie udało się stworzyć naszym przedszkolakom.

Gazetka ścienna, a na niej kolorowe obrazki, prace dzieci powstałe przez stemplowanie klockami LEGO moczonymi w farbie plakatowej kartek papieru.