Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Świat piękniejszy się wydaje, kiedy pomocną dłoń się podaje”

Mini manekiny plastyczne postaci ludzkich stojące naprzeciw siebie, podające sobie prawe dłonie.

We współczesnym świecie dostrzega się coraz mniej wartości takich jak empatia, wrażliwość czy chęć niesienia pomocy. Rozwijanie rozumienia emocji oraz ich przeżywania, a co za tym idzie możliwości odreagowania ich w sposób “dobry” dla nas samych i dla innych uczymy się od najmłodszych lat. Często wydaje się nam, że przedszkolak niewiele może, a jednak to nie do końca prawda. Zachęcamy serdecznie do zastanowienia się w jaki sposób, jako najmłodsi, możemy pomagać innym i przedstawienie tego w postaci pracy plastycznej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

ORGANIZATOR KONKURSU: Przedszkole nr 124 im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu

UCZESTNICY: Przedszkolaki z całej Polski

CELE:

  • popularyzacja empatii, wrażliwości oraz chęci niesienia pomocy innym,
  • wspieranie kreatywności dziecka,
  • wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia.

TEMAT: „Świat piękniejszy się wydaje, kiedy pomocną dłoń się podaje”

TECHNIKA: Dowolna technika płaska, format pracy A3 lub A4.

ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zdjęcia/skanu pracy plastycznej wykonanej samodzielnie przez dziecko zgodnie z tematem konkursu.
  2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
  3. Każda placówka może przysłać maksymalnie 3 zdjęcia/skany prac.
  4. Do każdego zgłoszenia powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1). Kartę zgłoszenia należy wydrukować, wypisać, podpisać i sfotografować lub zeskanować.
  5. Zdjęcia/skany prac, do których nie zostaną dołączone załączniki, nie wezmą udziału w konkursie.
  6. Zdjęcia/skany prac należy przesłać na adres mailowy organizatora konkursu: konkurs@przedszkole124.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2021 r.

TYTUŁ MAILA: Konkurs „Świat piękniejszy się wydaje, kiedy pomocną dłoń się podaje”

7. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Pod uwagę brane będą: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość oraz dobór materiałów i estetyka wykonania. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną 3 zwycięskie miejsca oraz wyróżnienia.

8. 11.06.2021 wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu: www.przedszkole124.pl wraz z wirtualną galerią prac konkursowych. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą na adres wskazany w załączniku.

9. Zdjęcia/skany prac zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

10. Informacji szczegółowych nt. konkurs udziela: Agnieszka Puk mail: konkurs@przedszkole124.pl

REGULAMIN KONKURSU ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ